Titanium Spectra

Ti3+ vs. Ti4+

Titanium metal vs. Titanium Nitride (TiN)


BACK TO PERIODIC TABLE

Select spectra on the left